Updates:

1.   सर्व ग्राहकांना कळविण्यात येते की ज्यांनी त्यांच्या खात्यास केवायसी (KYC) कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत त्यांनी आपल्या शाखेमध्ये जाऊन दाखल करावेत.        2.   सोने तारण कर्जावरील ब्रोकरेज दरामध्ये कर्जाऊ रक्कमेच्या शेकडा 20 पैसे वरून शेकडा 25 पैसे याप्रमाणे दि. 01/02/2024 पासून बदल करण्यात आलेला आहे.        3.   PREVENT FRAUD! STAY VIGILANT. Bank never asks for your CARD NO/PIN/EXPIRY/CVV/OTP/MPIN. BRAHMADEODADA MANE SAH BANK SOLAPUR.

Let’s Think of saving Money

Convenient banking options for you.

Your Account in Easy Steps

We show our value by serving faithfully.